Pieteikties mācībām

Projekti

Sociālais uzņēmums SIA "Izglītības un attīstības centrs Universum" 2021.g. janvārī, ir uzsācis Biznesa projekta īstenošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3./15/I/001 ietvaros.

Projekta "Attālināto mācību, komunikācijas, koordinācijas un e-mācību platformas un digitālo resursu pilnveide Universum pamatskolā" fokuss ir atbalsts attālināto mācību nodrošinājumam, kas pašreizējos COVID-19 apstākļos ir ļoti aktuāls, un paredzams, ka arī nākotnē šāda veida apmācība būs pieprasīta un aktuāla.

Projekta mērķis ir attīstīt attālinātās izglītības iespējas Universum pamatskolā, lai veiksmīgāk pārvarētu COVID-19 radītos izaicinājumus, kā arī atbalstīt ar reemigrāciju saistīto izglītības procesu norisi, uzsākot īstenot augstas kvalitātes un atbilstošu izglītības programmu Latvijas diasporas un reemigrantu bērniem, lai veicinātu viņu optimālu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt diasporas attālinātā apmācības modeli, iesaistot apmācībā pirmos diasporas skolēnus, aprīkot modernu IT klasi un adaptēt e-apmācības platformu, kas sniegs būtisku ieguldījumu attālināto mācību nodrošināšanā, t.sk. tālmācības un mājmācības īstenošanā. Tāpat tiek plānots izveidot mācību materiālu bibliotēku (Rīgas filiālē) attālinātajā apmācībā iesaistīto ģimeņu mācību procesa bagātināšanai, kā arī paredzēts apmācību kurss pedagogiem digitālo prasmju uzlabošanai.

Projekta (Nr. SU0000188)  kopējās izmaksas ir EUR 55 515,59, t.sk. 90% Eiropas Sociālā fonda finansējums, un 10% pašas izglītības iestādes līdzfinansējums. Projekta īstenošanu plānots realizēt 5 mēnešu laikā.

Projekta ietvaros izveidotā IT klase

Attēlā: Projekta ietvaros izveidotā IT klase

Projekta ietvaros izveidotā IT klase. Audzēkņi pie datoriem.