Pieteikties mācībām

Vīzija, Misija, Devīze

Vīzija

Kļūt par Latvijas vadošo visu līmeņu izglītības, kultūras un zinātnes pakalpojumu sniedzēju (vertikāle), kas vienlaicīgi nodrošina gan katra bērna personības un talantu, gan garīgo, intelektuālo un fizisko spēju attīstību to vispilnīgākajā apjomā (horizontāle), savu darbību balstot vispārcilvēciskajās un bibliskajās vērtībās.

Misija

Veidot ģimenes modelī balstītu mācīšanās pieredzi, kas rezultējas spējā apgūto iemācīt citiem. Skola ir satikšanās vieta, kur mācību vidi un procesu veidojam visi kopā: skola, vecāki un bērni. Iesaistītās ģimenes ir motivētas strādāt kopā un sadarboties, lai radītu labvēlīgus apstākļus bērnu visaptverošai un kvalitatīvai izglītībai. Saliedēts kolektīvs un izglītojamo, vecāku un skolas personāla kopīga sadarbošanās rada ģimeniskas vides mācību atmosfēru vienlaikus attīstot izglītojamos iniciatīvu, atbildību, kā arī lepnumu par savu skolu.

Devīze

Dievbijība

Mēs ticam, ka cilvēks ir ne vien fiziska persona, bet arī garīga būtne, un ir likumi, kuru ietvarā funkcionē visa pasaule. Kā zināms, 10 baušļi ir morāles kodekss visā Rietumu civilizācijā, tāpēc arī mūsu vērtību kompass ir kristīgās ētikas un morāles vērtības. Dievbijība ir saistīta ne vien ar svētdienu un baznīcu, bet caurvij ikdienu, tādēļ vēlamies bērnam iedot šo perspektīvu, ka viņš nevada savu dzīvi tikai vecāku vai pedagogu priekšā, bet ka viņš savu atskaites punktu nosprauž daudz augstāk - iepretim Dievam.

Raksturs

Mēs esam ieinteresēti ģimenes kontekstā - ir svarīgi, ka ģimene un skola ir vienotas un varam kopā formēt bērna raksturu. Būtisks priekšnoteikums tam ir mīlestība gan uz bērnu, gan uz viņa ģimeni - tieši šāda īpaši pielāgota pieeja ne vien bērnam, bet arī vecākiem, palīdz izveidot veiksmīgu sadarbību, kas rezultējas vienotā pieejas modelī bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumos.

Izcilība

Mūsu pārliecība - lai sasniegtu izcilību, ir jābūt mīlestībai uz to, ko Tu dari. Tikai tad, ja skolotājs pats mīl to, ko viņš māca, viņš var iedvesmot arī savus audzēkņus. Izglītības iestādes pedagoģiskajā darbībā pamatā tiek izmantota Marijas Montesori metode, kas iet roku rokā ar kompetenču pieejas vadlīnijām, turklāt ir ļoti efektīva arī darbā ar "grūtajiem" bērniem. Lielāks skolotāju skaits uz bērnu skaitu dod iespēju nodrošināt gan drošu vidi, gan individuālu pieeju mācību procesā. Izcilība nav pašmērķis, bet gan rezultāts sabalansētam mācību un audzināšanas procesam.

“Palīdzi man to izdarīt pašam!” – Marija Montessori

Mums ir svarīga bērna personības daudzveidīga attīstība – izglītības vidē bērns pavada daudz laika, tādēļ tā ir nākošā vieta aiz ģimenes, kas veido un formē bērna personību. Izglītības process ir daļa no realās dzīves, kas skar materiālo, morālo un garīgo dimensiju.