Pieteikties mācībām

Sākumskola1.- 6.klase

2012. gadā durvis vēra sākumskola Universum. Mēs strādājam saskaņā ar Montesori pedagoģijas atziņām un sekmīgi īstenojam kompetenču pieejas pamatprincipus.

Balstoties Montesori metodē, mūsu pārliecība ir, ka skolotāja loma ir būt par palīgu – palīdzēt bērnam iemācīties pašam. Mācību procesu pie mums raksturo ģimeniska atmosfēra,  bibliskās patiesībās balstītas vērtības un individuāla pieeja katram bērnam.

2021.gadā Universum mūzikas mākslas pamatskolā mācījās 229 skolēni no 1.-9. klasei.

2021.gadā 9. klasi absolvēja 3 skolēni.

Mācību process

Montesori ir mūsu galvenā mācību metode – šīs metodes atziņas sakrīt ar kompetenču pieejas pamatprincipiem (atgriezeniskā saite, formatīvā vērtēšana, dziļā mācīšanās, u.c.), tāpēc mācību procesā plaši izmantojam Montesori materiālus, lai saprotamāk, interesantāk, taustāmāk apgūtu mācību vielu, lai veicinātu noturīgu zināšanu apguvi un spējas praktiski lietot iegūtās zināšanas. Montesori metode palīdz bērniem labāk izprast dažādas likumsakarības un domāt radoši.

Skolas dienas ritms ir bērniem skaidrs un izprotams: mācību dienu sākam ar rīta apli, kura laikā iepazīstamies ar Bībeles stāstu, pārrunājam dienas plānus un pateicamies Dievam par doto dienu. Mācību laiku veido:

  • kopējais demonstrējums un vielas izskaidrošana, darbs un refleksija;
  • individuālais darbs, kura laikā skolēns brīvi izvēlas darbu. Bērniem dotā brīvība nenozīmē visatļautību, bet gan izvēles brīvību. Noteiktu un skaidru robežu (noteikumu) nosacīšana palīdz viņiem justies drošībā un stabili, kā arī veicina atbildības sajūtu.

Individuāla pieeja

Skolēniem tiek pievērsta individuāla uzmanība – tas nozīmē, ka individuāls ir katra skolēna darba ritms un dienasgrāmata, kurā tiek fiksēti skolēna sasniegumi. Katra skolēna individuālais mācību plāns tiek veidots saskaņā ar valstī noteikto obligāto mācību saturu.

Skolā bērns pavada lielu daļu sava laika, tādēļ mums ir būtiski nodrošināt, lai mūsu skolā būtu mājīga un draudzīga atmosfēra un skolēni šeit būtu pasargāti no garīgas un fiziskas vardarbības.

Ģimenes modelis

Apvienotās  klases pietuvina mācību procesu ģimenes modelim – mazākie bērni var mācīties no lielākajiem, mēģinot izprast to, kas viņiem būs jāsasniedz mācībās. Lielākie bērni savukārt var pamācīt jaunākos, tādā veidā nostiprinot jau iegūtās zināšanas. Pētījumi pierāda, ka visefektīvākais veids, kā bērni apgūst jaunas zināšanas un prasmes, ir mācoties viens no otra.  vide, iespēja brīvi pārvietoties un izvēlēties estētiski pievilcīgus un interesantus mācību palīglīdzekļus nodrošina bērnu uzmanību un uztur modru garu un zinātkāri.

Mācīties pašiem, lai varētu mācīt citus

Lai bērni sekotu skolotāja piemēram, skolotājam nepieciešama mīlestība gan uz to, ko viņš dara, gan uz pašu bērnu un bērna ģimeni. Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai mūsu skolā valdītu ģimeniska vide un attiecības, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos.

Skolotāja uzdevums ir mācīt, ne audzināt – jāspēj pamanīt katra skolēna talantus, stiprās un vājās puses, lai veicinātu izaugsmi un palīdzētu rast risinājums. Skolēna dabiskā zinātkāre jāvirza tā, lai viņš iemācās mācīties un lietot to, ko iemācījies. Mūsu pedagogi labi pārzina Montesori metodes didaktisko materiālu un prasmīgi to lieto dažādos veidos, lai sasniegtu valsts standartā noteiktos mācību apguves rādītājus.

Bibliskie principi, kas tiek integrēti skolas ikdienas dzīvē, ļauj izprast morāles robežas un mācīties nošķirt labu no ļauna. Brīvā izvēle savukārt māca bērnam uzņemties atbildību par savu rīcību. Mēs ļaujam izvēlēties dotos uzdevumus, projektu tēmas. Bērni tiek mudināti meklēt sev nepieciešamo informāciju patstāvīgi, tādējādi viņos attīstot spēju izšķirt un atlasīt galveno un lietderīgo.

Sadarbība ar vecākiem

Mums ir svarīga cieša sadarbība ar bērnu vecākiem, lai radītu labvēlīgus apstākļus bērnu visaptverošai un kvalitatīvai izglītībai. Regulāri tiek rīkotas individuālas sarunas ar vecākiem, kā arī konsekventi tiek ievērots nosacījums, ka neskaidrību vai problēmu gadījumā saziņa notiek uzreiz, risinājumu meklējot kopā ar vecākiem un bērniem.

Pie mums vecākiem ir dota iespēja brīvi nākt un piedalīties mācību procesā kopā ar bērniem. Vecāki tiek aicināti un labprāt iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē – pasākumos, talkās, izbraukumos un ekskursijās.

Kontaktpersona
Agnese Saukuma
Tālrunis: 26104846
agnese.saukuma@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999