Pieteikties mācībām

Mājmācība

Mājmācība jeb izglītība ģimenē ir ļoti plaši pazīstama un praktizēta visā pasaulē. Mājmācību ir iespējams īstenot bērniem no pirmsskolas vecuma līdz 8.klasei. Ģimenes, kuras izvēlas savus bērnus skolot pašas, parasti ir augsti motivētas un mērķtiecīgi vēlas sasniegt savu bērnu attīstības maksimālo potenciālu izglītošanā.

Saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu, vecākiem sadarbībā ar skolu ir tiesības nodrošināt bērnam izglītību pēc saviem ieskatiem ar nosacījumu, ka tiek apgūts valstī noteiktais. Šajā izglītības modelī vecāki ir skolotāji un valsts izglītības likuma priekšā pilnībā atbild par bērna zināšanu rezultātiem, savukārt mūsu kā skolas uzdevums ir pārraudzīt šo procesu un sniegt maksimālu atbalstu kā vecākiem, tā arī bērniem.

Izglītības likums 8.pants

Mums kā skolai, kuras vērtību sistēma ir veidota uz bibliskiem pamatiem, ir svarīga katra mūsu audzēkņa personības un talantu, garīgo, intelektuālo un fizisko spēju izaugsme.

Skolas atbalsts mājmācības ģimenēm

 1. Skola slēdz līgumu par mājmācības uzsākšanu.
 2. Ērtākai saziņai tiek izveidots bērna personalizēts e-pasts.
 3. Nodrošinātas konsultācijas un atbalsts.
 4. Periodiski pārbauda un novērtē bērna zināšanas, kā arī izaugsmi.
 5. Vismaz trīs reizes gadā skola rīko klātienes tikšanos ar vecākiem un bērniem (atbilstoši valstī noteiktajām prasībām).
 6. Nodrošina pieeju daudzveidīgiem mācību materiāliem un literatūrai, IT iespējām un skolas veidotajām video nodarbībām.
 7. Nodrošināta pieeja Universum e-videi, kurā būs publicēti daudzveidīgi mūsu skolas skolotāju veidoti inovatīvi interaktīvie mācību materiāli.
 8. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties skolas organizētajos Montesori kursos – praktikumā. Šie kursi dod izpratni par mācību satura plānošanu no vienkāršākā uz sarežģītāko attiecībā uz to, kas būtu bērnam jāapgūst, turklāt Montesori metode ir saskaņā ar kompetenču pieejas vadlīnijām.
 9. Skolu vērtību jomā vieno Bībeles patiesības un svētki. Tāpēc ģimenēm piedāvājam vairākas reizes gadā satikties skolas veidotajos pasākumus.

Vecāki savu bērnu pazīst vislabāk, tādēļ spēj būt vislabākie skolotāji

 1. Slēdz līgumu ar sadarbības skolu.
 2. Atbild par mācību vielas apguvi.
 3. Ejot kopā ar bērnu katrā solī, pamana un palīdz attīstīt bērna personību, spējas, stiprās puses un talantus.
 4. Nodrošina ērtu, drošu un motivējošu izglītošanās vidi.
 5. Sastāda personalizētu dienas ritmu un mācīšanās programmu, brīvi plāno secību un informācijas daudzumu.
 6. Izvēlas mācību metodes (Klasisko, Montesori, Valdorfa u.c.).
 7. Iespēja ar bērnu strādāt radoši.
 8. Paralēli izglītošanās procesam tiek attīstītas attiecības ģimenē.

“Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš nenoklīdīs arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” (Salamana pamācības 22:6)

Pirms pieņemt lēmumu par mājmācību būtu svarīgi saprast sekojošas lietas:

 1. bērna personība un vajadzības;
 2. vecāku motivācija un vērtības, zināšanas un prasmes;
 3. attiecības ģimenē, spēja pārvarēt grūtības;
 4. finanses;
 5. vides piemērotība.

Kad vecāki savā starpā ir vienojušies par mājmācības uzsākšanu, notiek klātienes satikšanās ar skolu. Sarunas laikā skolas pārstāvis uzklausa vecāku motivāciju un vēlmes attiecībā uz mājmācības procesu un sadarbību ar skolu. Skolas pārstāvji izklāsta vecākiem sadarbības nosacījumus - jautājumus, kas skar mācību maksu un pašvaldības atbalstu, tiek izrunāti organizatoriski jautājumi par tikšanās reizēm ar ģimeni mācību gada laikā, pārbaudes darbiem, vērtēšanas sistēmu, pastāstīts par skolas piedāvātajiem resursiem u.tml.

Pēc veiksmīgas tikšanās tiek noslēgts sadarbības līgums starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un iestādi.

Uzzini citu mājmācības ģimeņu pieredzes stāstus

Kontaktpersona
Diāna Vatuļina
Tālrunis: 27036591
diana.vatulina@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Kristīni Oļševsku, rakstot uz epasta adresi kristine.olsevska@universum.lv, vai zvanot pa 26188953