Mājmācība

Kopš 2013.gada augusta pamatskola “Universum” uzsākusi sadarbību ar mājmācībā esošām ģimenēm un pakāpeniski šo bērnu skaits iestādē aug. Mājmācība ir alternatīva tradicionālajam izglītības modelim - to izvēlas ģimenes, kas vēlas skolot savus bērnus pašas.

Mājmācības ģimenes ir augsti motivētas un mērķtiecīgi vēlas sasniegt savu bērnu attīstības maksimālo potenciālu izglītošanā. Mājmācību ir iespējams īstenot bērniem no pirmsskolas vecuma līdz 6.klasei. Šobrīd Universum skolas paspārnē mājmācībā mācās 232 bērni no visas Latvijas.

Mācību metodes izvēlas vecāki

Saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu, vecākiem sadarbībā ar skolu ir tiesības nodrošināt bērnam izglītību pēc saviem ieskatiem ar nosacījumu, ka tiek apgūts valstī noteiktais. Tas nozīmē, ka mājmācībā mācību metodes un ikdienas ritmu izvēles vecāki, savukārt skolas galvenās funkcijas sadarbībā ar mājmācības ģimenēm ir pārbaudīt un konsultēt. Vecākiem ir visas iespējas mācību metodes pielāgot atbilstoši ģimenes dzīvesveidam - vieni izvēlas klasisku mājmācību, citi alternatīvās metodes (Montesori, Valdorfa pedagoģija u.c.), kādi izvēlas mācību procesā galvenokārt izmantot digitālās grāmatas, citi dod priekšroku t.s. dzīvajām grāmatām, savus  bērnus mācot ar to grāmatu palīdzību, kas bērnus īpaši uzrunā. Mājmācībā iespēju mācību procesu dažādot ir ļoti daudz. Un, saprotams, ka visām mācību metodēm tāpat kā izglītības modelim - vai tā būtu skola vai mājmācība -  ir savi plusi un mīnusi.

Tā kā Universum pamatskola strādā padziļināti ar Montesori mācību metodi, kopš 2017.gada jūnija arī citiem pedagogiem un mājmācības vecākiem tiek piedāvāta iespēja apgūt Montesori metodi, piedaloties mūsu rīkotajos kursos - praktikumā. Šie Montesori kursi ieguvuši plašu atsaucību, jo Montesori metode dod izpratni par mācību satura plānošanu no vienkāršākā uz sarežģītāko attiecībā uz to, kas būtu bērnam jāapgūst, turklāt tā ir saskaņā ar kompetenču pieejas vadlīnijām.

Mājmācības procesa īstenošanai tiek izmantoti visi mūsdienīgie saziņas veidi gan  attālināti, gan klātienē (atbilstoši valstī noteiktajām prasībām). Tiek nodrošināta pieeja daudzveidīgiem mācību materiāliem un literatūrai, veidotas video nodarbības, kā arī šobrīd izstrādes procesā ir jaunas inovatīvas mācību platformas izveide, kas sniegs mājmācības ģimenēm lielisku iespēju interaktīvā un saistošā veidā pilnveidot un izvērtēt mājmācības ceļā apgūtās zināšanas un prasmes.

Mācīties KOPĀ

Lai gan mājmācībā vecāki ir "mājas skolotāji", kas apņēmušies nest darba lielāko vezumu, mūsu misija ir maksimāli atbalstīt un palīdzēt. Šeit nav pretējās frontes – skolotājiem un vecākiem jābūt vienotiem, jo tikai darbojoties kopā sadarbība var būt abpusēji veiksmīga un ir iespējams sasniegt labākos rezultātus. Mūsu ziņā ir nodrošināt bērniem iespēju pārbaudīt savas zināšanas, tāpēc mūsu mājmācības skolotāji savu darbu dara ar īpašu degsmi un mīlestību. Mājmācības joma nemitīgi prasa, lai gan pedagogi, gan vecāki spētu pielāgoties un iet līdzi laikmetam – laikiem un paaudzēm mainoties, mainās arī mācību process, kas pastāvīgi nozīmē apgūt jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas. Tādējādi mājmācības rezultātā mācās un pilnveidojas gan bērni, gan viņu vecāki un pedagogi.

Mums svarīgas ir attiecības un mierpilni veikts darbs, tādēļ ir būtiski pieturēties pie stingrām prasībām, vienlaicīgi ievērojot mājmācības specifiku, jo izglītības procesa īstenošana mājmācībā nozīmē darbu ne vien ar bērnu, bet gan lielā mērā darbu ar ģimeni.

Skolas atbalsts mājmācības ģimēnēm

Katru mācību gadu mājmācības ģimenes saņem vai nu skolotāja pieeju vietnē www.soma.lv vai PROF pieeju vietnē www.uzdevumi.lv. Ir iespēja iegādāties pieeju Rosetta Stone valodu apmācības programmai par draudzīgāku cenu, nekā tā būtu, personīgi iegādājoties. Tiek nodrošināta pieeja internetvietnei www.letonika.lv, IDEJU BANKA mapes saturam (idejas un metodiskie materiāli mācību procesam), mūsu skolas bibliotēkai, mācību grāmatām, skolotāju rokasgrāmatām, kā arī specializēta, elektroniska porfolio pieeja skolēnam, kur iemūžināt mājmācības gaitas un, noslēdzot mājmācību, ir iespēja portfolio izdrukāt kā žurnālu. Tāpat ir pieejams neierobežota lieluma Google Drive mākoņa pakalpojums, kur uzglabāt video, foto u.c. svarīgo informāciju par mācību procesu.

Ja ģimene domā par mājmācību

Domājot par iespēju skolot bērnus mājmācībā, vecākiem būtu svarīgi pārdomāt sekojošus jautājumus:

 1. Kāpēc mēs vēlaties skolot bērnu/-us ģimenē? Kāda ir mūsu motivācija?
 2. Ko mēs sagaidām no mājmācības? Vai mēs esam vienoti par mājmācības nepieciešamību?
 3. Vai kā vecāki esam gatavi šim izaicinājumam? Kādas varētu būt grūtības, ar kurām mums nāksies saskarties, izglītojot bērnu ģimenē? Ka mēs ar tām varētu tikt galā?
 4. Vai mums ir/būs atbalsts? Vai mēs personīgi pazīstam kādu ģimeni, kura praktizē mājmācību? Vai mums būtu iespēja ar šo ģimeni uzturēt ciešāku saikni - sadarboties? Vai mums ir zināmas kādas atbalsta grupas vecākiem, kuri izglīto bērnus ģimenē?
 5. Cik ilgi mēs apsverat izglītot bērnu/-us ģimenē?
 6. Ko mēs sagaidītu no skolas, ar kuru vēlētos sadarboties mājmācības kontekstā?

Kad vecāki savā starpā ir pārrunājuši un pārdomājuši augstāk minētos jautājumus, notiek vienošanās ar skolu par iespējamo laiku, lai satiktos klātienē uz sarunu. Sarunas laikā skolas pārstāvis uzklausa vecāku motivāciju un vēlmes attiecībā uz mājmācības procesu un sadarbību ar skolu. Skolas pārstāvji arī izklāsta vecākiem sadarbības nosacījumus - jautājumus, kas skar mācību maksu un pašvaldību atbalstu, tiek izrunāti organizatoriski jautājumi par tikšanās reizēm ar ģimeni mācību gada laikā, pārbaudes darbiem, vērtēšanas sistēmu, pastāstīts par skolas piedāvātajiem resursiem u.c.

Pēc veiksmīgas tikšanās tiek noslēgts sadarbības līgums starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un iestādi. Mācību iestāde rekomendē vecākiem sekot līdzi Valsts izglītības standarta prasībām 1. - 6. klasei: Standarti, mudina vecākus iepazīties ar valsts piedāvātajiem priekšmetu programmu paraugiem: Programmas, kā arī aicina iepazīties ar interneta vietni https://www.skola2030.lv.

Mācību gada ietvaros pamatskola “Universum” ar mājmācības ģimeni vēlas tikties ne retāk kā 3 reizes. Tikšanās formātu ģimene var izvēlēties: tās var būt individuālās tikšanās, skolas svētku pasākuma apmeklēšana, klātienes skolas apmeklējums vai mājmācības ģimeņu tikšanās. Vecāku e-komunikācija ar skolu notiek, izmantojot sekojošās komunikācijas formas:

 • bērna e-pasta adrese (piešķir skola);
 • E-klase;
 • Elektroniskais portfolio (šajā vietnē bērns vai bērna vecāki regulāri ievieto īsu informāciju par katrā mācību priekšmetā paveikto. Skolas pārstāvis to redz un sniedz atgriezenisko saiti);
 • Elektroniski pārbaudes darbi;
 • Kopīgs mājmācības kalendārs - iespēja pievienot savam e-kalendāram arī skolas kalendāru un sekot līdzi notikumiem skolā.

NODERĪGI RESURSI:

Kontaktpersona
Sofija Apsīte
29424999
sofija.apsite@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz epasta adresi sofija.apsite@universum.lv